HusordenHouse Rules

Nedenunder følger husorden for Ejerforeningen Østerpark.

House rules for the Owners’ Association Oesterpark is also available on english. Read it here.

§ 1.

De til ejendommen hørende anlæg stilles under beboernes beskyttelse. Ved forurening af trapper, elevatorerkælder, garage og haveanlæg er der rengøringspligt. Vis hensyn overfor beplantningen, grene og blomster må ikke afskæres.

§ 2.

Enhver form for støj og leg på trapper og gange, i kælderen og garageanlæg er forbudt.

Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ – og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar.

Boldspil op ad bygningen må ikke finde sted.

Forældre vil blive gjort ansvarlige for deres børns handlinger.

§ 3.

Husdyr må holdes, såfremt de ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere bl.a. ved støj, lugt og forurening. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Hunde må ikke medtages i vaskekælderen. Fodring af fugle og vilde katte er under enhver form forbudt.

§ 4.

Det er ikke tilladt at ryste duge, tæpper eller lignende fra altaner eller vinduer.

Opsætning af parabolantenner, antenner o.I., tørring og ophængning af tøj, dyneluftning samt enhver form for opmagasinering på altaner må kun finde sted under brystningshøjde og må ikke kunne ses ude fra.

Markiser må opsættes hvis montering sker inde under altanloftet. Markisestoffet skal være blå/hvidstribet.

Det er ikke tilladt at kaste noget som helst ud fra altaner og vinduer.

Brug af grill på altanerne er ikke tilladt. Der henvises til grillpladsen i haven.

§ 5.

Det er forbudt at henstille cykler, barnevogne eller andet på reposer, trapper, gange og i kælder. Cykler skal henstilles i cykelrum eller i de opstillede stativer på ejendommens areal. Cykelrum er forbeholdt cykler, der benyttes jævnligt. Cykler, der ikke benyttes, må henvises til opbevaring i eget kælderrum. Cykler må ikke medtages i elevatorerne. Cykler skal trækkes på ejendommens område.

Knallerter, scootere m.v. må på grund af brandfare ikke henstilles i ejendommens kælder.

Ved parkering af automobiler i garageanlægget, skal afmærkninger respekteres. Garageanlægget må ikke benyttes til bilreparationer såfremt dette medfører støjgener, oliespild eller lignende. Der må på ejendommen kun parkeres indregistrerede biler.

Al indkørsel til ejendommen er forbudt.

§ 6.

I affaldsskakten må alene nedkastes almindeligt husholdningsaffald i poser eller på anden måde forsvarligt indpakket, så skakten ikke forurenes eller tilstoppes.

Affaldsskakten må ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 06.00. Flasker, glas m.v. må ikke henstilles på ejendommen. Der henvises til containere ved supermarkeder eller i nærområdet. Mindre grene, papæsker og andet lignende tørt affald kan smides i container ved elevator i kælder.

Aviser og ugeblade skal lægges i de hertil opsatte containere.

Affald, der ikke fjernes af den almindelige dagrenovation, må beboeren besørge fjernet for egen regning. Varmemesterens anvisninger i så henseender skal altid følges.

Større affald / storskrald skal opbevares af beboerne indtil der ved opslag orienteres om afhentning.

§ 7.

Døre til reposer, trapper, kældergange samt vaskekælder skal holdes lukket/ låst.

Af hensyn til brandfare er al opbevaring af brandfarlige væsker i kælderrummene forbudt.

 § 8.

Musikudfoldelse skal ske under sådanne former, at naboer ikke generes og må ikke ske for åbne vinduer eller altandøre. I aften- og nattetimer må der kun spilles absolut dæmpet.

Hamren og banken samt brug af boremaskine er på hverdage forbudt i tidsrummet fra kl. 19.30 til kl. 08.00.

På lørdage må sådanne aktiviteter kun ske mellem kl. 10.00 og kl. 17.00.

På søn- og helligdage må sådanne aktiviteter slet ikke finde sted.

§ 9.

Ejendommens vaskeri må kun benyttes af ejendommens beboere og vask for andre må ikke finde sted. Vaskeriet skal benyttes i overensstemmelse med de ophængte reglementer.

Opståede skader/driftsforstyrrelser skal straks meldes til varmemesteren.

Skader, for hvilke brugeren er ansvarlig, skal erstattes af denne.

Brug af ejendommens vaskeri sker på brugerens ansvar.

§ 10.

Rygning er ikke tilladt i samtlige elevatorer og indendørs offentlige rum som alle kælderområder samt fællesområder i såvel stueetager som på de enkelte etager.

Forbudet omfatter områderne ved elevatorerne, som ellers er i direkte tilknytning til fri luft.

Rygning forbydes (af brandhensyn) i underetagen i parkeringsbygningen.

Herefter er rygning kun er tilladt på deciderede udendørsarealer, på parkeringsdækket og i privat regi.

§ 11.

Tilstoppede afløb er for egen regning. Alle driftsforstyrrelser, herunder uregelmæssigheder ved elevator, el-, vand- og varmeforsyning samt rørsprængninger m.v. skal hurtigst muligt meddeles varmemesteren. Beboeren er økonomisk ansvarlig for udgifter forårsaget af for sen anmeldelse.

§ 12.

Enhver beboer må i sin adfærd tage rimeligt hensyn til de øvrige og ikke pådrage naboerne ulempe.

§ 13.

Beboerne skal til enhver tid holde sig de bestemmelser efterrettelig, som ejerforeningens bestyrelse, administrator og varmemester træffer til overholdelse af ro og orden i ejendommen.

Medlemmer, der udlejer deres lejlighed, er pligtige at give lejeren et eksemplar af husordenen.

Vedtaget iht. ejendommens vedtægter af bestyrelsen, senest den 21.11.2011 og rygeforbud iht. generalforsamling 26. marts 2007.

House rules for the Owners’ Association Østerpark

Section 1

The facilities of the property are under the protection of the residents. Residents who dirty stairs, lifts, cellars, garages or garden facilities are under an obligation to clean up. Please take care of the vegetation. It is prohibited to cut off branches and flowers.

Section 2

Any form of noise and playing on stairs, in cellars, and in the garage facilities is prohibited.

 It is prohibited to draw or paint on the property’s woodwork or brickwork or to damage the property or the property facilities in any other way.

 It is prohibited to shoot balls against the walls of the property.

 Parents will be held responsible for the actions of their children.

 Section 3

Pets are allowed if they do not cause any inconvenience towards other residents through noise, smell or mess. Dogs must be kept on a leash. It is not permitted to exercise the dog on the property’s area. Dogs are not allowed in the laundrette. Any feeding of wild birds and cats is prohibited.

 Section 4

It is not allowed to shake table cloths, carpets, etc. from balconies or windows.

Mounting of satellite dishes, antennas, etc., drying and hanging clothes, blankets and any form of storage on balconies is only permitted up to the height of the parapet and must not be visible from the outside.

 Awnings may be installed, if they are placed under the balcony ceiling. The awning fabric must be blue/white striped.

 It is prohibited to throw any object from balconies and windows.

 It is prohibited to use grills on the balcony. There is a space for grilling in the garden.

 Section 5

It is prohibited to place bicycles, strollers or other objects on landings, stairs, in corridors or in cellars. Bicycles must be placed in the bicycle parking or in the bicycle racks on the property. The bicycle parking is reserved for bicycles that are used frequently. Bicycles that are not used frequently must be kept in the private storage spaces in the cellar. Bicycles are not permitted in elevators. Bike riding is prohibited on the property.

Mopeds, scooters, etc. are not permitted in cellars due to the risk of fire.

Car parking in the garage facility is only permitted in designated spaces. It is prohibited to use the garage facility for car repairs if such repairs cause noise, oil spills, etc. Only registered cars may be parked on the property. Cars in the driveway is prohibited.

 Section 6

The waste chute may only be used for ordinary household waste in bags or packed in a safe manner, in order for the chute not to be contaminated or clogged. It is prohibited to use the chute during the hours from 22:00 to 06:00. It is prohibited to leave bottles, glass, etc. on the property. Please use containers near supermarkets or in the area. Small branches, cardboard boxes and similar dry waste can be thrown in the container placed by the elevator in the cellar.

 Newspapers and magazines must be thrown in the containers for this purpose.

Waste, which is not removed as part of the ordinary waste, must be removed at the residents’ own expense.

 The boiler man’s instructions in this regard must always be observed.

Large-sized waste must be kept by the residents until pick-up is announced.

 Section 7

Landing doors, stairway doors, cellar doors and laundrettes doors must remain closed/locked at all times.

Due to the risk of fire, it is prohibited to keep flammables in cellar rooms.

 Section 8

It is only allowed to play music in a way that does not cause any nuisance to neighbours. It is prohobited to play music when windows or balcony doors are open. It is only allowed to play very low music during evening and night hours.

Hammering, thumping and the use of drills on weekdays is prohibited during the hours between 19:30 and 08:00.

On saturdays, such activities are only allowed between 10:00 and 17:00.

On Sundays and holidays such activities are completely prohibited.

 Section 9

The property’s laundry is only for residents and it is not allowed to do laundry for other people. The laundry must be used in accordance with the rules posted.

Any damage/break-down must be reported to the boiler mans immediately.

Damages caused by the user must be paid for by the user.

Use of the property’s laundry takes place at the user’s responsibility.

 Section 10

Smoking is prohibited in elevators and in indoors public rooms, such as all cellar areas and common areas on ground floors and on the individual floors.

 This prohibition also covers the areas around the elevators which are otherwise situated near open space.

Smoking is prohibited (due to the risk of fire) in the lower floor of the garage facility.

Smoking is only allowed in outdoor areas, on the parking deck and in apartments.

Section 11

Clogged drains are sorted at the resident’s own expense. All break-downs, including malfunction of elevators, electricity, water and heating supply and blown pipes, etc. must be reported to the boiler man as soon as possible. The resident is financially liable for damages caused by late reporting.

Section 12

All residents must show due consideration to other residents and not cause any nuisance to neighbours.

Section 13

Residents must at any time stay informed about the regulations that the Owners’ Association’s board, administrator and boiler man adopt in order to maintain peace and quiet on the property.

Residents who lease out their apartment are under an obligation to present a copy of the house rules to the tenant.

Adopted pursuant to property regulations as adopted by the board, most recently on 21 of November 2011 and smoking prohibition pursuant to the annual general meeting on 26 March 2007.

Please note that this English version is for information purposes only.

Only the Danish version has a legal status.