Husorden

§ 1.

De til ejendommen hørende anlæg stilles under beboernes beskyttelse. Ved forurening af trapper, elevatorer, kælder, garage og haveanlæg er der rengøringspligt. Vis hensyn overfor beplantningen, grene og blomster må ikke afskæres.

§ 2.

Enhver form for støj og leg på trapper og gange, i kælderen og garageanlæg er forbudt.

Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ – og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar.

Boldspil op ad bygningen må ikke finde sted.

Forældre vil blive gjort ansvarlige for deres børns handlinger.

§ 3.

Husdyr må holdes, såfremt de ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere bl.a. ved støj, lugt og forurening. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Hunde må ikke medtages i vaskekælderen. Fodring af fugle og vilde katte er under enhver form forbudt.

§ 4.

Det er ikke tilladt at ryste duge, tæpper eller lignende fra altaner eller vinduer.

Opsætning af parabolantenner, antenner o.I., tørring og ophængning af tøj, dyneluftning samt enhver form for opmagasinering på altaner må kun finde sted under brystningshøjde og må ikke kunne ses ude fra.

Markiser må opsættes hvis montering sker inde under altanloftet. Markisestoffet skal være blå/hvidstribet.

Det er ikke tilladt at kaste noget som helst ud fra altaner og vinduer.

Brug af grill på altanerne er ikke tilladt. Der henvises til grillpladsen i haven.

§ 5.

Det er forbudt at henstille cykler, barnevogne eller andet på reposer, trapper, gange og i kælder. Cykler skal henstilles i cykelrum eller i de opstillede stativer på ejendommens areal. Cykelrum er forbeholdt cykler, der benyttes jævnligt. Cykler, der ikke benyttes, må henvises til opbevaring i eget kælderrum. Cykler må ikke medtages i elevatorerne. Cykler skal trækkes på ejendommens område.

Knallerter, scootere m.v. må på grund af brandfare ikke henstilles i ejendommens kælder.

Ved parkering af automobiler i garageanlægget, skal afmærkninger respekteres. Garageanlægget må ikke benyttes til bilreparationer såfremt dette medfører støjgener, oliespild eller lignende. Der må på ejendommen kun parkeres indregistrerede biler.

Al indkørsel til ejendommen er forbudt.

§ 6.

I affaldsskakten må alene nedkastes almindeligt husholdningsaffald i poser eller på anden måde forsvarligt indpakket, så skakten ikke forurenes eller tilstoppes.

Affaldsskakten må ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 06.00. Flasker, glas m.v. må ikke henstilles på ejendommen. Der henvises til containere ved supermarkeder eller i nærområdet. Mindre grene, papæsker og andet lignende tørt affald kan smides i container ved elevator i kælder.

Aviser og ugeblade skal lægges i de hertil opsatte containere.

Affald, der ikke fjernes af den almindelige dagrenovation, må beboeren besørge fjernet for egen regning. Varmemesterens anvisninger i så henseender skal altid følges.

Større affald / storskrald skal opbevares af beboerne indtil der ved opslag orienteres om afhentning.

§ 7.

Døre til reposer, trapper, kældergange samt vaskekælder skal holdes lukket/ låst.

Af hensyn til brandfare er al opbevaring af brandfarlige væsker i kælderrummene forbudt.

 § 8.

Musikudfoldelse skal ske under sådanne former, at naboer ikke generes og må ikke ske for åbne vinduer eller altandøre. I aften- og nattetimer må der kun spilles absolut dæmpet.

Hamren og banken samt brug af boremaskine er på hverdage forbudt i tidsrummet fra kl. 19.30 til kl. 08.00.

På lørdage må sådanne aktiviteter kun ske mellem kl. 10.00 og kl. 17.00.

På søn- og helligdage må sådanne aktiviteter slet ikke finde sted.

§ 9.

Ejendommens vaskeri må kun benyttes af ejendommens beboere og vask for andre må ikke finde sted. Vaskeriet skal benyttes i overensstemmelse med de ophængte reglementer.

Opståede skader/driftsforstyrrelser skal straks meldes til varmemesteren.

Skader, for hvilke brugeren er ansvarlig, skal erstattes af denne.

Brug af ejendommens vaskeri sker på brugerens ansvar.

§ 10.

Rygning er ikke tilladt i samtlige elevatorer og indendørs offentlige rum som alle kælderområder samt fællesområder i såvel stueetager som på de enkelte etager.

Forbudet omfatter områderne ved elevatorerne, som ellers er i direkte tilknytning til fri luft.

Rygning forbydes (af brandhensyn) i underetagen i parkeringsbygningen.

Herefter er rygning kun er tilladt på deciderede udendørsarealer, på parkeringsdækket og i privat regi.

§ 11.

Tilstoppede afløb er for egen regning. Alle driftsforstyrrelser, herunder uregelmæssigheder ved elevator, el-, vand- og varmeforsyning samt rørsprængninger m.v. skal hurtigst muligt meddeles varmemesteren. Beboeren er økonomisk ansvarlig for udgifter forårsaget af for sen anmeldelse.

§ 12.

Enhver beboer må i sin adfærd tage rimeligt hensyn til de øvrige og ikke pådrage naboerne ulempe.

§ 13.

Beboerne skal til enhver tid holde sig de bestemmelser efterrettelig, som ejerforeningens bestyrelse, administrator og varmemester træffer til overholdelse af ro og orden i ejendommen.

Medlemmer, der udlejer deres lejlighed, er pligtige at give lejeren et eksemplar af husordenen.

Vedtaget iht. ejendommens vedtægter af bestyrelsen, senest den 21.11.2011 og rygeforbud iht. generalforsamling 26. marts 2007.