Beboerinformation d. 15/12-2015Beboerinformation d. 15/12-2015

Beboerinformation fra bestyrelsen i EFØ den 15. december 2015

Skybrudsskader
Bestyrelsen er ikke tilfreds med Trygs håndtering af skybrudsskaderne. Vi har derfor meddelt forsikringsmæglerne, at vi ønsker at skifte forsikringsselskab ved næste hovedforfald, som falder i 2018. Det er muligt at skifte før, men Dansk System Assurance (som er vores forsikringsmægler) vurderer, at det ikke er formålstjeneligt før alle skaderne er behandlet og afsluttet. I forhold til skybrudsskaderne på 10. og 11. sal har vores entrepriseadvokat indkaldt til et haste syn og skøn med henblik på en ekstern vurdering af, hvem der skal betale for udbedringen af skaderne. Vi håber, at syn og skøns forretningen kan finde sted primo 2016. SWE vil sørge for, at de berørte beboere orienteres løbende om sagen.

Forskønnelse af indgangspartier
Som mange nok har bemærket, er der kommet lister op i alle indgangspartier. Det er blevet sat i værk, at alle indgangspartier bliver malet (påbegyndt, 213), hvorefter alle reposer vil få samme omgang i etaper.

Belysning på ejendommen
Endelig er der kommet lys i lamperne på ejendommen. Det er BNS, som har udbedret lamperne, da de ikke virkede efter, at de genmonterede dem efter byggesagen. Som noget nyt er der blevet installeret væglamper på bagsiden ved cykelparkeringen.

Rotter i kælderen
Der er desværre igen blevet konstateret rotter i kælderen omkring affaldsrummet i 213. Martin fra STØV er på sagen og vi håber på at få bugt med problemet hurtigst muligt.

Dato for generalforsamling 2016
Generalforsamlingen for 2016 bliver afholdt onsdag d. 13.4 kl. 18.00.

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Som nævnt i den seneste beboerorientering har bestyrelsen fået et firma til at vurdere, om der er økonomi i at etablere et LAR-projekt på vores ejendom. Det er med beklagelse, at bestyrelsen må meddele, at firmaet har vurderet, at der ikke er økonomi i projektet for EFØ. Det tilbagebetalingsbeløb vi skulle modtage fra HOFOR er for lille til, at det kan svare sig.

Oversvømmelse i stuelejligheder
Bestyrelsen har iværksat en række tiltag, som gerne skal modvirke oversvømmelse på ejendommen og i vores stuelejligheder. Som I måske har bemærket, er der etableret et ekstra trin ved nedgangen til kælderen. Der er samtidig etableret højvandslukke i varmekælderen og der er etableret et ekstra dørtrin ned til varmekælderen. Endvidere er der etableret et højvandslukke i et gulvafløb i kælderen. Der er også etableret en regnvandsledning fra et tagnedløb til en sandfangsbrønd. Bestyrelsen har også iværksat et initiativ vedr. adskillelse af tagvandet fra ejendommens spildevandsinstallation. Et tiltag som iværksættes primo januar 2016. Bestyrelsen håber, at disse tiltag kan imødegå oversvømmelser i ejendommen og i stuelejlighederne.

Port til ejendommen
Bestyrelsen er ved at få projekteret en port, som kan etableres ud til Jagtvej.

John Lademann-sagen
Københavns byret har den 15. september 2015 truffet afgørelse i sagen mod vores tidligere administrator John Lademann. Dommen kan læses her:
http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser%20mod%20navngivne/2015/John%20Lademann%20-%20dom%20af%2015092015.aspx
Retten har stadfæstet Advokatnævnets kendelse, som gik på, at John Lademann havde tilsidesat god advokatskik og blev pålagt en bøde på kr. 20.000. John Lademann opkrævede et salær på 468.044,25 kroner af foreningen for byggesagsstyring og byggeadministration. Advokatnævnet finder imidlertid, at advokat John Lademann ikke har godtgjort, at der er udført arbejde, der berettiger til et salær på 468.044,25 kr. Advokatnævnet nedsatte på denne baggrund i medfør af retsplejelovens § 146, stk. 1, skønsmæssigt det samlede salær til 200.000 kr. inkl. moms. Retten stadfæstede advokatnævnets beslutning. John Lademann har endnu ikke tilbagebetalt beløbet til foreningen, så sagen er endnu ikke afsluttet.

Byggesagen
Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse (BVB) har besluttet, at de gerne vil rådgive EFØ i sagen vedr. de fugtsugende MGO-plader. BVB har opsat forskellige målere på ejendommen for at måle, om der trænger fugt ind i konstruktionen. BVB barsler med en rapport, som forhåbentligt vil foreligge medio januar. Når resultaterne er kendt vil bestyrelsen orientere jer herom. Bestyrelsen har på baggrund af rådgivning fra vores entrepriseadvokat besluttet, at der skal indkaldes til et haste syn og skøn vedr. MGO-pladerne. Dvs. at der foretages to haste syn og skønssager på ejendommen. En for skimmelsvampen og en anden for pladerne. Et haste syn og skøn er en del af en proces, der kan ende med at de to sager skal afgøres i voldgiftsretten. Bestyrelsen er fortrøstningsfulde, vi har en god dialog med vores entrepriseadvokat, endvidere sætter vi pris på at BVB hjælper os i sagen.
I forhold til vinduerne, som vi tidligere har orienteret jer om, er der endnu ikke fundet en afklaring med BNS. Når vi ved mere, vil vi orientere jer om det.
Der skal foretages en et års gennemgang af byggeriet i april måned næste år. Bestyrelsen har besluttet, at T2, som var vores byggesagsrådgiver under byggesagen, ikke skal benyttes. Bestyrelsen har fået tilbud fra to forskellige firmaer og i januar afholdes et møde med et tredje firma. I forbindelse med et års gennemgangen vil I få mulighed for at melde fejl og mangler ind til vores rådgiver. Mere information om dette når vi nærmere os.

God jul og godt nytår
Som I sikkert har bemærket, har vi fået opsat et juletræ på vores grund. Vi håber, at det kan bidrage til lidt julestemning i ejendommen.
Det har generelt været et rigtig travlt år for bestyrelsen, vi er glade for, at vi har fået iværksat nogle tiltag, som er synlige for jer beboere. Her tænker vi særligt på malingen af indgangspartierne og det nye skur, som forhindrer udgang til tanken. Vi håber, at vi kan iværksætte flere konkrete tiltag i det nye år.

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønske alle beboere en rigtig god jul og et godt nytår.