Beboerinformation d. 22/10-2015Beboerinformation d. 22/10-2015

Beboerinformation fra bestyrelsen i EFØ den 22. oktober 2015

Diverse tiltag vedr. vedligeholdelse
I den kommende tid vil der efterhånden ske lidt på ejendommen. Der vil blandt andet blive etableret et skur til STØV igen, hvilket betyder, at passagen i hjørnet ved 213, vil blive lukket, som det var før byggesagens start.
Endvidere vil der i den kommende tid blive malet i opgangene. I første omgang vil alle indgangspartierne blive malet. Vi har ikke budget til at male alle reposerne, hvorfor det må tages i etaper.
Bestyrelsen er ved at få etableret en port ved indgangen til vores ejendom. Vi ønsker med løsningen at skærme ejendommen lidt af fra Jagtvej. Porten vil ikke være låst.
Udendørsbelysning
Bestyrelsen arbejder på en løsning i forbindelse med udendørsbelysning. Der er blevet sendt et brev fra vores entrepriseadvokat til BNS, hvor de blev anmodet om at udbedre lamperne inden for fem dage. BNS har meddelt, at de vil udbedre lamperne, så det forventer vi sker snarest.
Skimmelsvamp på 10 og 11 sal
Vores forsikringsselskab Tryg har desværre meddelt, at de ikke vil dække udgifterne til udbedring af den skimmelsvamp, som er opstået på 10 og 11. sal. Vi har derfor i samråd med vores entrepriseadvokat besluttet at rette kravet mod BNS. Endvidere har vores advokat sendt et brev til T2, hvor der reklameres for deres manglende tilsynsførelse, som efter vores opfattelse må være en medvirkende årsag til skimmeldannelsen.
Bestyrelsen skal snarest mødes med repræsentanter fra Molt Wengel igen, hvor vi kan drøfte, hvordan vi hurtigst muligt kan få skimmelskaderne udbedret. Da det er et arbejde som BNS efter vores opfattelse skal betale for, så kan vi desværre ikke sætte en udbedring i gang for ejerforeningens midler. Vi er meget opmærksom på, at sagen er frustrerende for nogle af jer. SWE vil holde de berørte beboere løbende orienteret om sagens udvikling.
Vinduerne i EFØ
Vores eksterne tekniske rådgiver har fundet ud af, at BNS har haft en besparelse på ca. 140.000 kroner ved at sætte Velfac-vinduer i energiklasse C op i ejendommen i stedet for energiklasse B-vinduer. Prisen er dannet ud fra oplysninger indhentet hos Velfac. BNS ønskede ikke at svare på spørgsmål fra vores rådgiver, derfor har vi ikke fået oplyst hvilke indkøbspriser BNS har fået. De må forventes at være lavere end de standardpriser, som vi har fået oplyst.
Vi har endvidere fået undersøgt forskellen i energiforbruget ved at anvende klasse C-vinduer i stedet for klasse B-vinduer. Det vurderes ud fra de oplyste data fra Velfac, at der for alle elementerne (vinduerne) i fyringssæsonen, vil være et ekstra energiforbrug på ca. 10.450 kWh, der med en afregningspris på kr. 0,65 kr./kWh giver en samlet ekstraudgift på ca. kr. 6.770,- for hele ejendommen. Dvs. omkring kr. 50,- pr. lejlighed pr. år.
Denne udgift er ud fra et normalår, idet graddagetallet er en del af de konstanter der indgår i beregningsmodellen. Ovenstående opgørelse kan derfor være mindre/større afhængig af graddagetallet i det pågældende år.
Bestyrelsen vil i samarbejde med entrepriseadvokaten rette krav mod BNS om at få dækket den besparelse, som BNS har opnået ved at anvende energiklasse C-vinduer i stedet for B-vinduer i ejendommen. Samtidig vil vi gerne kompenseres for det forøgede energiforbrug.
Vi vil endvidere undersøge, om BNS har opnået en lignende besparelse ved STM-vinduerne.
Byggesagen
Byggeskadefonden har udarbejdet en rapport om vindspærrepladerne. Den viser, at pladerne er uegnede i det danske klima. Rapporten konkluderer, at størstedelen af de plader som er opsat i de almene byggerier, skal tages ned igen. I kan læse mere på deres hjemmeside www.bsf.dk. Der er opsat målere enkelte steder i ejendommen, hvor fugtindholdet måles i vores plader. Vi afventer spændt resultatet af undersøgelsen. Som I ved har vi rettet krav mod BNS om, at de betaler for, at der opsættes nye plader, hvilket de afviser. Næste skridt i sagen er formentlig en syn og skøns forretning, hvor en uafhængig vurderingsmand ser på pladerne. Hvis der i den forbindelse ikke opnås enighed er næste skridt formentlig, at sagen forelægges for voldgiftsretten.
YouSee varsler om prisstigning og lukning af analoge signaler pr. 1.1.16
Vi har fået et skriv fra YouSee, hvori der varsles om prisstigning på grundpakken pr. 1.1.16 fra 150 kr. pr. mdr. til 168,43 pr. mdr. Prisstigningen skyldes, den almindelige prisudvikling og de stigende priser på tv-kanalerne. Derudover lukker YouSee for de analoge signaler pr. 1.1.16.
Parkering
Bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheder for at få knyttet et nyt parkeringsfirma til området, således at der vil blive uddelt parkeringsbøder, hvis man holder på en plads, der ikke er lejet af en selv. Dette skyldes en stigning af uhensigtsmæssige parkeringer og udnyttelse af andres pladser. Der vil blive sendt en skrivelse rundt og blive sat skilte op, således at der ikke er nogen tvivl om, hvornår dette er gældende fra.
LAR forundersøgelse
Bestyrelsen har igangsat en LAR-forundersøgelse (lokal afledning af regnvand) på vores ejendom. Firmaet som hjælper os med undersøgelsen vurderer, at vi kan få tilladelse til at nedsive regnvand på grunden, og at vi kan få et sted mellem 270.000 – 654.000 kroner i tilslutningsafgiftsrefusion. Størrelsen på refusionen er afhængig af, at HOFOR besigtiger ejendommen. I første omgang er vores rådgiver ved at afklare med HOFOR, hvad vi kan få udbetalt. Hvis der ikke modtages tilsagn om et større tilbagebetalingsbeløb, eller hvis vi skal investere et alt for stort beløb i etableringen af anlægget, vil vi formentlig ikke gå videre med projektet.
Oversvømmelser i stuelejligheder
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på udbedring af nedløbene, så vi forhåbentlig kan undgå, at nogle beboeres stuelejligheder bliver oversvømmet ved store regnskyl.
Cykler på grunden
Der er desværre nogle som parkerer deres cykler foran vores hovedindgange eller i indkørslen til ejendommen. Vi skal venligst henstille til, at cykler parkeres i kælderen eller i cykelstativerne. Hvis problemet fortsætter vil vi formentlig opsætte flere forbudsskilte.