Beboerinformation d 9. april 2015Beboerinformation d 9. april 2015

København den 9. april 2015

Afslutning på byggesagen

Renoveringen af vores facader og udskiftning af vinduerne er nu ved at være færdig. Sagen har trukket ud længere end oprindeligt planlagt, men vi håber, at resultatet trods alt lever op til forventningerne.

Vi skal nu i gang med at udarbejde det endelige byggeregnskab. Som reglerne er, har entreprenøren en frist frem til starten af juni, med at fremsende de sidste regninger. Efterfølgende skal regnskabet fremsendes til Københavns Kommune, der skal godkende regnskabet. På den baggrund kan de udbetale byfornyelsestilskuddet. Kommunen har meddelt, at deres sagsbehandlingstid kan være op til 6 måneder.

Da det ikke er i vores interesse at vente – i værste fald helt frem til starten af 2016 – med at få afløst kassekreditten med det endelige fælleslån, arbejder bestyrelsen hen imod, at der vil blive optaget et fælleslån i løbet af juni måned. I vil derfor modtage et brev fra vores administrator, hvor I kan se størrelsen af jeres andel af byggesagen. På det tidspunkt skal I tage stilling til, om I vil deltage i et fælleslån i Danske Bank, eller om I vil indbetale jeres andel kontant.

Det er bestyrelsens holdning, at hvis der derefter kommer mindre reguleringer i byggeregnskabet, så betales de af foreningens driftskonto.

Byggesagen er blevet lidt dyrere end planlagt.

Som det ser ud i dag, forventer vi en overskridelse af den samlede økonomiske ramme på omkring 1,6 mio. kr. Det svarer til en fordyrelse på lidt over 5 %. I runde tal, skyldes overskridelsen af budgettet følgende:

Selve entreprisen (dvs. udgifterne til entreprenøren inkl. alle ekstraarbejder) er blevet ca. 1,2 mio. kr. billige-
re end oprindeligt budgetteret. Til gengæld er de samlede udgifter til økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning blevet i alt omkring 2,2 mio. kr. højere end skønnet i det budget, som blev godkendt af generalforsamlingen i juni måned 2013.

Desværre er der en risiko for, at denne overskridelse, især til advokatbistand, bliver endnu højere, hvis pro-
blemet med Power-board pladerne (se nedenfor) ender med en voldgiftssag.

De samlede udgifter til renter, forsikring, gebyrer til København Kommune og lignende ventes at bliver om-
kring 650.000 kr. højere end vi oprindeligt forventede. De højere renteudgifter skyldes den længere byggepe-
riode, og gebyrerne til Københavns kommune på små 300.000 kr. var ikke medregnet i det oprindelige bud-
get.

Samtidig med et lidt dyrere byggeri, forventer vi at byfornyelsestilskuddet fra Københavns Kommune bliver ca. 300.000 kr. lavere, end det vi oprindeligt fik meddelelse om fra kommunen.

Husk i øvrigt, at jeres andel af byfornyelsestilskuddet skal tilbagebetales til kommunen, hvis I sælger lejlig-
heden med fortjeneste inden for 20 år. I vil senere få besked om, hvor stort tilskuddet er til netop jeres lejlig-
hed, og reglerne for eventuel tilbagebetaling.

Da byggesagen er blevet dyrere end forventet, og da foreningen samtidig har en pæn kassebeholdning, agter bestyrelsen at stille forslag om, at fordyrelsen betales af foreningen, således at størrelsen på det fælleslån vi skal optage (eller den kontante indbetaling der skal foretages) bliver fastholdt på det oprindelige niveau. Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen i slutningen af april.

Problemet med power-board pladerne.

Umiddelbart før entreprenøren var færdig med arbejderne, kom der oplysninger frem om, at nogle af de plader, der er indbygget i bygningens facader for at gøre disse vindtætte, kan medføre fugtskader. Det er en helt ny viden, der er kommet frem. Vi ved endnu ikke, om vores ejendom får problemer. Men i andre bebyggelser er der konstateret fugtproblemer, når denne type plader anvendes.

Byggeskadefonden har igangsat undersøgelser, der skal klarlægge problemet. Det forventes, at der kommer et resultat af de undersøgelser inden for et par måneder.

Vi ved heller ikke pt. om vi vil kunne få forsikringsdækning, hvis det viser sig, at der skal foretages udskift ning af pladerne anvendt i vores ejendom.

For at sikre os bedst muligt, har vi engageret en dygtig advokat med speciale i byggesager. Vi har reklameret til både entreprenøren og vores tekniske rådgiver. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorledes denne sag ender, men vi vil holde jer alle underrettet. Vi forventer at kunne give en nærmere redegørelse på den kommende generalforsamling.

Mvh Byggeudvalget.