Beboerinformation den 23. september 2015Beboerinformation den 23. september 2015

Brandsikkerhed
Bestyrelsen er blevet meget klogere på hvilke initiativer, der skal iværksættes for at sikre beboernes sikkerhed, hvis der opstår en brand i ejendommen. I forbindelse med dette arbejde, gør bestyrelsen opmærksom på, at reposer, trapper, gange og kældergange ikke må anvendes til opbevaring, da det ikke er tilladt jf. foreningens husorden §5. Det er farligt at opbevare brandbare gasser og væsker i kælderrummene. Alle bedes respektere disse forhold.
Bestyrelsen henstiller derudover til, at alle beboere får installeret/vedligeholder røgalarmer i deres lejligheder.

Haveprojekt
Haveudvalget har udarbejdet et meget fint udkast til en plan over reetablering af de grønne områder i ejendommen. Bestyrelsen har valgt, ikke at godkende det fulde haveprojekt, indtil vi har et større overblik over foreningens økonomiske status, særligt i forhold til den igangværende sag omkring facaderenoveringen. Der vil formentlig blive iværksat mindre projekter, som kan bidrage til en midlertidig forskønnelse af områderne, indtil alle detaljer er på plads.

Byggesagen
Som I ved, er der desværre en risiko for, at MGO-pladerne der er opsat på facaden på vores ejendom, skal erstattes af nogle nye plader. Det skyldes, at pladerne muligvis optager fugt, hvilket kan trænge ind i konstruktionen på vores ejendom. Vi har fået en entrepriseadvokat til at gøre indsigelse overfor BNS og T2. Hvis det viser sig. at vores MGO-plader er fejlbehæftede, ønsker vi, at det er BNS, som betaler alle udgifterne i forbindelse med opsætningen af nye plader.
Byggeskadefonden har været på besøg på vores ejendom. De har opsat fugtmålere på 11. sal og i stuen. Måleresultaterne kan vise om de MGO-plader, som er anvendt i vores ejendom, er fejlbehæftede.
Vi har fået en byggetekniskekspert til at undersøge, om BNS har anvendt nogle andre Velfac og Stm- vinduer i ejendommen end foreskrevet i udbudsmaterialet. De tyder på, at BNS har opsat vinduer som har energiklasse C, hvor det i udbudsmaterialet fremgår, at de skal have energiklasse B. Undersøgelsen tager længere end forventet, da Velfac ikke vil udlevere specifikationerne for de vinduer til rådgiveren, der er anvendt. De vil kun udlevere dem til BNS. Vi er derfor i gang med på anden vis at indhente de pågældende oplysninger.
I slutningen af måneden skal vi mødes med vores rådgivere for at udarbejde en plan for det videre forløb i forhold til sagen mod BNS.

Indeklimaundersøgelse
I forbindelse med byggesagen oplevede vi flere gange, at der trængte vand ind i nogle af lejlighederne på 10. og 11. sal. Det var muligt, fordi BNS ikke havde afdækket områderne tilstrækkeligt.
Bestyrelsen har fået et firma til at udarbejde en skimmelprøve i nogle af de pågældende lejligheder. Rapporten viste, at der var opstået skimmelsvamp i flere af lejlighederne. Det har desværre medført, at der er nogle af beboerne, som ikke kan bo i deres lejligheder. Bestyrelsen tager problemet meget alvorligt. I samarbejde med vores rådgivere og vores entrepriseadvokat, har vi gjort indsigelse overfor BNS vedr. skimmelsvampen. Vi ønsker, at det er BNS, der betaler for udbedring af skaderne. Vi er pt. i gang med at indhente et tilbud på udbedring. Endvidere har bestyrelsen taget initiativ til at der udføres yderligere skimmelmålinger i de lejligheder, hvor der i første omgang ikke blev taget en prøve.
På mødet med vores rådgivere i slutningen af denne måned, skal vi drøfte hvad der skal gøres i sagen.

Udendørsbelysning
I har nok opdaget, at mange af vores udendørslamper ikke virker. Bestyrelsen har indhentet et tilbud på reetablering af udendørsbelysningen. Det viser sig, at det er BNS, som ikke har genmonteret lamperne korrekt efter byggesagen. I første omgang vil vi forsøge at få BNS til at genmontere lamperne. Hvis det ikke lykkes, vil vi få en el-installatør til at gøre det for BNS’s regning. På mødet i slutningen af denne måned vil vi tage stilling til det videre forløb.

Vandindtrængning i stuen
Beboere i nogle af stuelejlighederne i ejendommen oplever i forbindelse med skybrud, at deres toiletter løber over. Dette er selvsagt til stor gene for de pågældende beboere. Bestyrelsen har fået Dansk Skybrudssikring til at se nærmere på, hvad der kan gøres for at løse problemet. De har været på besøg på ejendommen, og de er netop nu ved at udarbejde et notat til bestyrelsen over, hvad der kan gøres. Formentlig vil en løsning indbefatte, at der gøres noget ved ejendommens tagkonstruktion. Endvidere undersøges en løsning, hvor der opsættes faskiner i jorden ved vores ejendom, som kan opsamle vandet fra ejendommen. Vi forventer, at notatet vil foreligge snarest, så bestyrelsen kan tage stilling til det videre forløb.

Parkering
Bestyrelsen er blevet kontaktet af en beboer, der har oplevet, at vedkommendes p-plads en dag var optaget af en andens bil. Det er derfor nødvendigt at indskærpe, at man naturligvis kun må parkere på egen p-plads – og at man i øvrigt ikke må lukke andre uvedkommende ind i garagen/p-plads-anlægget, så de parkerer på pladserne.
I samme forbindelse er bestyrelsen ved at undersøge muligheder for, at få et eksternt parkeringsfirma til at sikre at reglerne omkring p-pladserne bliver overholdt.

Kælderregistrering
Tak for alle de rettidige indsendelser af kælderregistreringer. De lejligheder der endnu ikke har afleveret papiret i Varmemester-postkassen, vil vi forsøge at kontakte i deres respektive lejligheder.

Afsluttende bemærkninger
Som det fremgår ovenfor er bestyrelsen travlt beskæftiget med en række forskellige vigtige projekter i ejendommen. Vi er udfordret af, at nogle af problemerne ikke kan løses hurtigt, da de indgår i det efterhånden voksende sags kompleks mod BNS. Det skal understreges, at vi arbejder så godt som muligt for Ejerforeningens interesser. Vi ønsker derfor, at alle ovenstående udfordringer løses så hurtigt som muligt.
Når der er nyt om ovenstående vil vi orientere om det. Vi skal i den forbindelse henvise til vores hjemmeside www.osterpark.dk.
Hvis I har spørgsmål eller feedback til bestyrelsen, er I velkommen til at sende en mail til Rikke Pedersen (rp@swe.dk), som vil videresende jeres henvendelse til bestyrelsen.